Algemene Voorwaarden

 

Dansschool Jill Moves is verplicht om zich vanaf 24 mei 2018 te houden aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor leden en betalingsplichtigen geld het volgende: Voor het volgen van lessen of het inhuren van dansschool Jill Moves voor een opdracht is het van belang dat voor+achternaam, adres, telefoonnummer en mailadres worden genoteerd. Deze gegevens zullen worden opgeslagen in ons klant/contact bestand en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Belangrijke informatie, betalingsherinneringen, facturen e.d. zullen per mail worden gestuurd. Wanneer er niet op onze mails gereageerd wordt, zullen wij per post brieven versturen of telefonisch contact met u opnemen. Mocht er bijvoorbeeld iets gebeuren met een leerling tijdens de lessen, wilt dansschool Jill Moves u ook graag telefonisch kunnen bereiken.

Deze AVG regeling geldt ook voor dansseizoen 2023 / 2024.

 

Algemene regels

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten en/of werkzaamheden van Jill Moves.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier of inschrijving per mail gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Leden en bezoekers van Jill Moves, dienen zich te houden aan de regels en de aanwijzingen van de eigenaar/docent.

Jill Moves heeft het recht zonder opgaaf van reden leden/bezoekers de toegang tot lessen van Jill Moves te weigeren. Dit geldt ook voor deelname aan workshops, optredens, wedstrijden en andere activiteiten.

Jill Moves is gerechtigd om foto’s en andere opnamen te (laten) maken van alle activiteiten van de dansschool, en deze vervolgens te publiceren op social media voor commerciële doeleinden.

Indien een fotograaf wordt ingehuurd door Jill Moves, mag hij/zij het (door Jill Moves geselecteerde) eindresultaat gebruiken voor zijn/haar portfolio.

Indien cameraman wordt ingehuurd door Jill Moves, mag hij/zij het (door Jill Moves geselecteerde) eindresultaat gebruiken voor zijn/haar portfolio.

Zonder toestemming van Jill Moves mogen er geen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt tijdens de lessen noch mogen deze op social media geplaatst worden.

Het is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming werken van Jill Moves te gebruiken voor andere doeleinden dan die zijn vastgesteld door Jill Moves.

Bij overtreding van dit verbod, geldt een directe opeisbare boete van €1500,- per overtreding. Voor iedere dag dat de overtreding voort/duurt geldt een extra boete van €500,-.

 

Aansprakelijkheid 

Jill Moves is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen tijdens de danslessen.

Jill Moves is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook voor de heen -en terugreis van lessen, workshops, optredens, wedstrijden en andere activiteiten die door Jill Moves worden geïnitieerd.

Indien u gezondheidsproblemen heeft dient u voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan danslessen/dansactiviteiten bij Jill Moves verantwoord is. Deze gezondheidsproblemen dienen ten allen tijden schriftelijk te worden gemeld bij Jill Moves en mondeling bij de docent van de desbetreffende dansles of activiteit.

  

Inschrijven & Betalingen

Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag en het aantal lessen. Ook dient u zich te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de betalingsregeling. Deze informatie is allemaal te vinden op de website www.JillMoves.nl

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier of inschrijving per mail verbindt u zich tot weder opzegging. Dit wil zeggen dat u automatisch ingeschreven blijft staan, tot u zelf het opzeggingsformulier volledig ingevuld en ondertekend heeft ingeleverd. Het opzegformulier is te vinden op de website www.JillMoves.nl

Jill Moves hanteert een opzegtermijn van één kalendermaand, volgend op de maand van opzegging. Indien halverwege de maand wordt opgezegd, wordt de opzegging geacht te zijn gedaan per laatste dag van de maand en is de overeenkomst beëindigd per de maand daaropvolgende (voorbeeld: indien de leerling op 12 februari opzegt, is de overeenkomst per 1 april beëindigd)

Als een cursist tijdens het dansseizoen het aantal lessen dat hij/zij volgt wilt wijzigen, dient dit schriftelijke te worden aangegeven.  Jill Moves hanteert hiervoor een termijn van één kalendermaand, volgend op de maand van de schriftelijke melding. (voorbeeld: indien op 12 februari wordt aangegeven dat de leerling in plaats van 2 lessen nog 1 les in de week wilt volgen, gaat het nieuwe tarief in per 1 april)

Als een cursist/ouder/verzorger het gehele seizoensbedrag in één keer vooraf heeft betaald en de cursist wilt vroegtijdig opzeggen, is teruggave van lesgeld niet mogelijk.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verplicht u zicht tot betalen van het lesgeld. Het lesgeld dient uiterlijk een kalendermaand voor de eerste dansles van de maand waarin gestart wordt met de lessen/activiteiten betaald te zijn. (voorbeeld: in augustus dient het lesgeld voor de maand september te worden betaald)

Minderjarigen kunnen zich niet inschrijven zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s). Deze toestemming dient schriftelijk te gebeuren door ondertekening van het aanmeldingsformulier of door inschrijving per mail. Dit is bindend v.w.b. de betaling.

Een cursusjaar bestaat uit tien maanden (de danslessen stoppen eind juni en beginnen de eerste week van september weer). Vakanties en vrije dagen zijn te vinden op de website www.JillMoves.nl

Jill Moves is bevoegd, ook tijdens een cursusjaar, wijzigingen in de lesdagen en lestijden in te voeren indien dit noodzakelijk is. Lesdagen en lestijden zijn te vinden op de website www.JillMoves.nl

Ieder cursusjaar kunnen de tarieven van de lessen worden gewijzigd. Leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) worden minimaal 1 maand van tevoren op de hoogte gesteld. De tarieven zijn te vinden op de website www.JillMoves.nl

Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de docent, wordt de les gegeven door een vervanger. Indien dit niet mogelijk is, zal de les komen te vervallen en wordt deze les op een ander moment (te bepalen door Jill Moves) ingehaald.

Bij 2 of minder leerlingen behoudt Jill Moves zich het recht voor de les te laten vervallen zonder de les op een ander moment te hoeven inhalen.

Afwezigheid tijdens lessen, ongeacht de reden, bevrijdt u niet van betaling van het lesgeld. In geval van een ernstige blessure kunt u, door overlegging van een verklaring van uw huisarts, tijdelijk worden uitgeschreven en hoeft u voor deze periode van rust geen lesgeld te betalen.

 

Overige regels

Dansen doen we in kleding die daarvoor bedoeld is. Er worden geen spijkerbroeken gedragen, andere kledij waar geen stretch (bewegingsvrijheid) in zit wordt afgeraden. Joggingbroeken, leggings of jazzbroeken zijn erg geschikt.

Schoenen die ook buiten worden gedragen mogen niet gedragen worden tijdens de lessen. Er dient verantwoordelijk schoeisel gedragen te worden, teneinde blessures te voorkomen.

Het is mogelijk een proefles te volgen. Hierbij dient de deelnemer(ster) daadwerkelijk deel te nemen aan de les. Enkel kijken is niet mogelijk.

Voor tassen, kleding en schoenen wordt gebruik gemaakt van de kleedkamer. Waardevolle spullen zoals mobiele telefoon, sieraden enz. mogen in de danszaal gelegd worden.

Mobiele telefoons staan uit tijdens de lessen, zodat deze niet voor afleiding zorgen.

Roken, alcoholische dranken en gebruik van verdovende middelen zijn ten strengste verboden.

Kauwgom is niet toegestaan tijdens de lessen.

Blijf van elkaars spullen af en behandel elkaar met respect.